Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, magazynowymi i produkcyjnymi

W ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami ADMINISTRARE odpowiedzialna jest za:

 • opracowanie budżetu nieruchomości w oparciu o kontrolę i analizę wymagań finansowych nieruchomości,
 • podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • utrzymanie nieruchomości budynkowych w sprawności technicznej,
 • nadzór nad stanem technicznym nieruchomości,
 • zawieranie umów z dostawcami mediów oraz innych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • opracowanie na potrzeby inwestora - właściciela planów inwestycyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją w tym nad ich efektywnością ekonomiczną,
 • nadzorowanie gospodarki surowcami energetycznymi, energią i nośnikami energii, wodą i ściekami,
 • okresową kontrolę, ocena i analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego, chemicznego, energetycznego, ochrony środowiska w obiektach,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska,
 • pozyskiwanie najemców, negocjacje warunków umownych,
 • sporządzanie umów najmu i dzierżawy, w tym merytoryczne opracowywanie rozliczeń, a także bieżąca kontrola spływów należności z tych tytułów,
 • dokonywanie obliczeń opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • nadzór i koordynację służb obsługi takich jak: ochrona mienia, służby utrzymania czystości itp.,

 Zakres usług świadczonych przez nas jest listą otwartą to całokształt działań wpływających na funkcjonowanie nieruchomości.

Zapewniamy fachową obsługę przez specjalistów różnych branż.