Ochrona przeciwpożarowa budynków

Najważniejszymi aspektami jakie determinują funkcjonowanie każdego budynku jest spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Normy prawne określają m.in. warunki budowlane, instalacyjne budynku i jego otoczenia, warunki wyposażenia obiektu, jakie są konieczne, aby budynek mógł być użytkowany. Jednym z najważniejszych obowiązków w Zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami jest przestrzeganie przepisów prawnych odnoszących się do ochrony przeciwpożarowej obiektów.

 


W ramach obowiązków administrowania nieruchomościami Zarządca  odpowiedzialny jest za sprawność sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic poprzez zapewnienie konserwacji, napraw. Jednym z ważniejszych zadań jest zapoznanie użytkowników budynku z przepisami ppoż i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez wcześniejsze ustalenie krok po kroku postępowania w przypadku pożaru. Administrowanie nieruchomościami to pełna odpowiedzialność za przygotowanie obiektu do przeprowadzania akcji ratowniczych.

Przepisy prawne do których się odnosimy jako Zarządca Nieruchomościami w Bydgoszczy to:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity (Tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - tekst jednolity (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74, poz. 836)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577)